Vážení hostia, Majer Malženice je rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Celú prevádzku chalupy a styk s hosťami zabezpečuje správca a majiteľ.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavania nasledovných pravidiel:
• v deň príchodu sa môžete ubytovať od 12.00 hod. do 18.00 hod., neskorší príchod je možný len po dohode so správcom chalupy, ktorému je to potrebné hlásiť vopred
• ubytovaní hostia predložia správcovi chalupy osobný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), neplnoleté osoby zastupuje ich zákonný zástupca
• pred príchodom na chalupu sa platí poplatok za pobyt plus zábezpeka vo výške 100,-€, následne obdržíte kľúče od ubytovacej časti .
• v deň odchodu prosíme o opustenie Majera do 10.30 hod., možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dohodnúť vopred
• prosíme vás, aby ste vo vnútorných priestoroch Majera používali prezuvky
• v deň príchodu prosím skontrolujte stav chalupy, jej vybavenosť a funkčnosť vybavenia a akékoľvek závady nahláste správcovi Majera
• v prípade použitia viac lôžok ako bolo zaplatené bude lôžko doúčtované
• v celom areáli Majera platí prísny zákaz zakladania ohňa s výnimkou zakladania ohňa v zariadeniach k tomu určených (kotlík, gril, kamna)
• hostia majú k použitiu jednu sadu kľúčov od Majera, za stratu kľúčov účtujeme 15,-€
• v Majeri nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov pre osobnú potrebu (sušič vlasov, holiaci strojček, notebook, nabíjačka a pod.)
• hostia nesmú do Majera v žiadnom prípade a za nijakým účelom vpúšťať neznáme osoby
nakoľko sa objekt nachádza v centre obývanej obce je nočný kľud v exteriéry stanovený od 21:00. Po tejto hodine je nutné na účely hlučnejších osláv, párty alebo reprodukovanej hudby využiť vnútorné priestory.
• posteľnú bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celý pobyt – pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 2,-€
• ubytovanie spolu s domácimi zvieratami poskytujeme po vzájomnej dohode
• Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
– nebude povolené, aby zvieratá boli bez dozoru ich majiteľa
– zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa
• na kŕmenie zvierat sa nesmie používať invertár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
• počas pobytu prosím ihneď hláste prípadné vzniknuté závady správcovi
• hostia sú povinní pri každom odchode z chalupy uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná, vchodové dvere
• v Majeri prosíme o uvážlivú spotrebu vody
• v deň odchodu prosíme dať Majer do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, zobrať si všetky svoje potraviny a nezvliekať posteľnú bielizeň)
• po odovzdaní a skontrolovaní Majera správcom sa hosťom vracia zábezpeka, pričom škody spôsobené hosťom na majetku a zariadení chalupy musí hosť uhradiť v plnom rozsahu
• prípadne vzniknuté škody budú započítané so zábezpekou
• za mimoriadne znečistenie chalupy (blato, zvratky, žuvačky, krv) je účtovaný poplatok od 20,-€ do 500,-€
• majitelia chalupy nezodpovedajú za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach
• ubytovaní hostia súhlasia tým, že počas doby trvania prenájmu má správca právo vstúpiť do chalupy za účelom odstránenia havarijných stavov v objekte
• v prípade zistených závad po odchode hostí z objektu, je naďalej za škody zodpovedný nájomca

Majer Malženice © 2023 • Kontakt: ☎ + 421 911 030 121 • Email ✉ kancelaria@majermalzenice.sk